Shtyhet afati për vetëdeklarimin e taksës së banesës

Afati për vetë-deklarimin e taksës së banesës, që do të aplikohet në faturën e ujit, është shtyrë deri me 30 tetor.  Afati i fundit për të dorëzuar dokumentet e vetë-deklarimin të banesës, ka qenë 15 shtatori, por Drejtoria e UKT njofton se për t’i dhënë më shumë kohë qytetarëve është shtyrë ky afat. Qytetarët gjatë

Drafti si do funksionojë faturimi elektronik

Ministria e Financave ka përgatitur projektligjin “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit” si dhe një sërë ndryshimesh ligjore në ligjin për “procedurat tatimore”, për TVSH-në, të cilat synojnë një revolucion në mënyrën se si do të realizohet faturimi i bizneseve, që tashmë do të jenë vetëm elektronike. Sipas relacionit që shoqëron projektligjin “Për

Nis procesi i korrigjimit të kartelave pasurore, që pasqyrojnë prona bashkëshortore me vetëm një pronar

Me një Urdhër të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ASHK), që ka hyrë menjëherë në fuqi, në gjithë vendin ka nisur procesi i korrigjimit të kartelave pasurore, që pasqyrojnë prona bashkëshortore, por realisht figurojnë me vetëm një pronar, që është njeri prej bashkëshortëve. Synimi Ky urdhër ka për qëllim korrigjimin e regjistrit

Kategoritë që përfitojnë subvencion për qiranë e banesës

Këshilli i Ministrave ka vendosur rregulla për ndihmën ekonomike nga buxheti i shtetit për kategori të caktuara familjesh e qytetarësh, të cilët banojnë në banesa që nuk janë pronësi shtetërore (banesa sociale). Qëllimi i vendimit të djeshëm është përcaktimi i kritereve për dhënien e subvencionimit të qirasë të banesave, nëpërmjet buxhetit të shtetit, për individët/familjet,

Procedurat se si do të kryhet largimi nga banesa apo strehimi nga shpronësimet

Në mbledhjen e fundit të qeverisë janë përcaktuar edhe procedurat se si do të kryhet largimi nga banesa apo strehimi i individëve apo familjeve, kur një gjë e tillë është e justifikuar me ligj. Drejtësia VKM përcakton se procedurat e zhvendosjes realizohen në respektim të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si dhe

Si aplikohet për leje punimesh në apartamente apo kate shtesë në Bashkinë e Tiranës?

Disa raste specifike që u interesojnë qytetarëve siç është mënyra se si aplikohet për shtesë kati, si kërkohet leje për ndërtimin apo për prishjen e një muri dhe për mënyrën se si kryhet aplikimi në Bashki. Cilat janë punimet që kërkojnë leje nga Bashkia dhe cilat nga njësia administrative? Ka disa punime, si ato të

Si mund të regjistroni ndërtimet e bëra para 1991

PREZANTIMI IVKM-së Përpara rreth një viti Qeveria miratoi VKM 442/2018 për trajtimin dhe rregjistrimin e banesave të ndërtuara përpara vitit 1991. Ky proces po jep rezultatet e veta, duke futur në proces rregjistrimi mijëra banesa të ndërtuara përgjatë gjysëmshekullit socialist. SITUATA Me VKM-në e vitit të kaluar, u vu në rrugën e zgjidhjes ndërtimet e

Si do të regjistrohen trojet e dhëna për ndërtim nga pushteti vendor.

Këshilli i Ministrave ka vendosur të bëjë një hap tjetër në drejtim të zgjidhjes së problemeve të shumta e të ndërlikuara të pronësisë mbi tokën, duke vendosur rregulla të reja edhe për ato troje, të cilat janë dhënë më parë nga komunat e bashkitë për ndërtim, por ende nuk mund të regjistrohen. Kjo, pasi ato

Si do të veprohet me tokat e regjistruara dhe të paregjistruara

Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton rregullat e bashkërendimit të punës së bashkive me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, për regjistrimin e trojeve të dhëna për ndërtim nga njësitë e qeverisjes vendore dhe të rregullimit të marrëdhënieve juridike të pronësisë mbi këto troje për efekt regjistrimi. Po si do të veprohet rast pas rasti për pasuritë

Rritja e barrës fiskale dhe bashkitë me taksat më të larta gjat 5 viteve të fundit

Barra fiskale në Shqipëri përgjatë viteve 2014 – 2018 rezulton të jetë rritur 25%, sipas një studimi të bërë nga studio e specializuar ALTAX. Rritja më e madhe është ndikuar nga politika fiskale e taksimit progresiv, reforma e decentralizimit fiskal, si dhe nga zgjerimi bazës kontributive të TVSH, që ka rritur kontributin e saj e