APP udhëzon bizneset për prokurimet në kuadër të rindërtimit

Agjencia e Prokurimit Publik ka bërë me dije, se prokurimet në kuadër të procesit të rindërtimit, të cilat do të kryhen përmes mjeteve elektronike, duhet të jenë të mbështetura në ligjin që rregullon këtë fushë, si dhe duhet të ndjekin format e duhura sipas hapave të përcaktuara.

Udhëzohen si më poshtë:

 1. Autoritetet përgjegjëse për zhvillimin e procedurave të prokurimit, të parashikuara në Aktin Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, duhet t’i referohen këtij akti, ku përcaktohen rregulla proceduriale dhe masat e nevojshme që do të merren për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore.
 2. Procedurat e prokurimit në kuadër të procesit të rindërtimit duhet të zhvillohen duke siguruar respektimin e parimeve të transparencës, nxitjes së pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë dhe konkurrencës ndërmjet tyre, trajtimin e barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë.
 3. Në kuadër të zbatimit te procesit të rindërtimit, autoriteti përgjegjës që do të ketë nevojë për mallra, punë dhe shërbime, do të përdorë procedurat e prokurimit për përzgjedhjen e fituesve për kontratat publik, në përputhje me parashikimet e këtij akti dhe të ligjit për prokurimin publik.
 4. Procedura e prokurimit do të zhvillohet nga autoriteti përgjegjës (njësia zbatuese, që do të jetë autoriteti kontraktor). Për këtë qëllim, Këshilli i Ministrave do të miratojë autoritetin përgjegjës për zhvillimin e procedurës, dokumentet standarde të procedurës së prokurimit, kriteret e vlerësimit dhe përcaktimit të ofertës fituese, kushtet e marrëveshjes kuadër, si dhe të kontratës.
 5. Në kuadër të respektimit të parimeve të transparencës dhe të përzgjedhjes, procedurat e prokurimit, për përzgjedhjen e fituesve të marrëveshjes kuadër për procesin e rindërtimit do të zhvillohen në sistemin e prokurimit elektronik ( në vijim “SPE”), duke i dhënë mundësi ofertimi të gjithë operatorëve ekonomikë të interesuar, e që përmbushin kapacitetet e kërkuara për realizimin me sukses të kontratës.

Njoftimi për zhvillimin e procedurës konkurruese të prokurimit, përveç publikimit në SPE, do të publikohet edhe në Buletinin e Njoftimeve Publike, si dhe në portalin unik të procesit të rindërtimit, për të dhënë të gjithë informacionin e nevojshëm për zhvillimin e këtyre procedurave.

 1. Procedura e prokurimit do të kryhet nëpërmjet Marrëveshjes Kuadër, ku përzgjedhja e fituesve do të bëhet sipas kriterit të vlerësimit “oferta ekonomisht më e favorshme”, që janë cilësia, çmimi dhe koha e zbatimit të kontratës.

Në çdo rast, konkurrimi për marrëveshjen kuadër bëhet me detyrimin për paraqitjen e kapaciteteve teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin për paraqitjen e ofertës financiare.

 1. Hapat që duhet të ndiqen në SPE nga autoritetet përgjegjëse që do të zhvillojnë procedura prokurimi, janë si më poshtë:

7.1. Autoritetet përgjegjëse do të krijojnë fillimisht elementin përkatës në regjistrin elektronik të parashikimeve të procedurave të prokurimit, në sistemin e prokurimit elektronik. Në çdo rast, të krijimit te elementit përkatës në kuadër të procesit të rindërtimit, krahas objektit konkret të prokurimit duhet të vendoset edhe shënimi “(në kuadër të procesit të rindërtimit)”, si dhe duhet të zgjidhet lloji i procedurës konkurruese të prokurimit, e cila për efekt të organizimit me dy faza, do të jetë “Tender i Kufizuar”.

7.2 Me publikimin e elementit të regjistrit, vijojnë hapat për krijimin dhe zhvillimin e procedurës së prokurimit “Tender i Kufizuar”, faza e parë në SPE.

 1. Afati kohor për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje fillon me shpalljen e njoftimit të kontratës në SPE. Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar në SPE, brenda 10 ditëve kalendarike nga shpallja e njoftimit.

Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë kanë të drejtën të ankohen direkt në Komisionin e Prokurimit Publik (në vijim “KPP”), brenda 2 ditëve nga publikimi i dokumenteve të tenderit. Ankesa shqyrtohet nga KPP, e cila merr vendim brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Me kalimin e këtij afati, nëse KPP-ja nuk është shprehur me vendim, autoriteti përgjegjës nxjerr procedurën nga pezullimi dhe vijon me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.

 1. Gjatë prokurimit të marrëveshjes kuadër, autoriteti përgjegjës do të përzgjedhë kandidatët që plotësojnë kriteret për kualifikim të përcaktuara në dokumentet e tenderit, të cilët do të bëhen më pas edhe palë të marrëveshjes kuadër.

Në përfundim të procesit të vlerësimit, autoriteti përgjegjës është i detyruar të presë edhe afatet e ankimit, ku çdo kandidat ka të drejtën të ankohet mbi vendimin për përzgjedhjen e kandidatëve direkt në KPP, brenda 3 ditëve nga njoftimi i kandidatëve fitues.

 1. Ankimi në KPP bëhet kundrejt pagesës, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.
 2. Ankesa shqyrtohet nga KPP, e cila merr vendim brenda 5 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Me kalimin e këtij afati, nëse KPP-ja nuk është shprehur me vendim, autoriteti përgjegjës vijon me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.

Me përfundimin e afateve të ankimimit, autoriteti përgjegjës shpall fituesin dhe lidh marrëveshjen kuadër.

 1. Në rastin e nevojave konkrete për lidhje të kontratave brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti përgjegjës do t’i drejtohet me anë të Ftesës për Ofertë operatorëve ekonomikë të kualifikuar, që janë bërë palë në marrëveshjen kuadër, për të dorëzuar ofertat c tyre.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave përcaktohet në Ftesën për Ofertë dhe nuk mund të jetë më e gjatë se 10 ditë kalendarike. Procesi i minikontratave në kuadër të marrëveshjes kuadër do të bëhet me shkrim. Për zhvillimin e procedurës në këtë fazë të marrëveshjes kuadër, autoriteti përgjegjës bazohet në kriteret e vlerësimit të përcaktuara në Ftesën për Ofertë. Afati për përzgjedhjen e ofertës fituese duhet të jetë jo më vonë se 5 ditë nga data e marrjes së ofertave. Më pas, operatori ekonomik fitues ftohet nga autoriteti përgjegjës të lidhë kontratën.